IMG_1865.jpg

Inspraak (LR en MR)

Leerlingenstatuut

Klik hier voor het leerlingenstatuut

Leerlingenraad (LR)

Naast een medezeggenschapsraad beschikt de RSG over een leerlingenraad. De leerlingenraad is voor de directie en de medezeggenschapsraad gesprekspartner over zaken die alle leerlingen van de school aangaan. De bevoegdheden van een leerlingenraad beperken zich vooral tot het adviseren over wat er leeft bij de leerlingen.

De leerlingenraad heeft de volgende taken:

  • De Leerlingenraad organiseert allerlei activiteiten.
  • De leerlingenraad is een klankbordgroep, wat wil zeggen dat de schoolleiding aan hen een mening kan vragen over zaken die de school aangaan (klankbordgroep).
  • De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten.
  • De Leerlingenraad levert de vertegenwoordiging van leerlingen in de medezeggenschapsraad.

Je kunt je bij de LR voegen door je te melden bij een van de leden, waarvan de namen op de site staan. Als meer dan 15 leden zich aanmelden, worden er verkiezingen uitgeschreven.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op staat!

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de school. De RSG heeft, zoals vele scholen in Nederland, een schoolbestuur. Hij vormt formeel het bevoegd gezag van de RSG en is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Maar het bestuur van de RSG heeft deze verantwoordelijkheid in de praktijk gedelegeerd aan de directie. Beslissingen kunnen echter niet altijd alleen door de directie worden genomen. Regelmatig is daarvoor overleg met de MR noodzakelijk of gewenst.

De MR is een vertegenwoordiging van iedereen die met de school te maken heeft, dus van ouders, leerlingen, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. De MR mag adviseren of meebeslissen bij allerlei besluiten die door de schoolleiding worden genomen. De MR bevordert zo goed mogelijk de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg. De MR mag alle schoolaangelegenheden bespreken en hierover voorstellen doen aan het bestuur en de directie. De leerlingenraad levert de vertegenwoordiging voor de medezeggenschapsraad, dus wil je meepraten, wordt dan lid van de leerlingenraad.

De MR praat echter niet alleen mee, ze geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft namelijk, afhankelijk van het soort onderwerp, adviesrecht of instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Zonder instemming van de MR kan een dergelijk besluit niet genomen worden.

Beslis jij ook mee bij de medezeggenschapsraad?

Ouderpanels (klankbordgroepen)

Van iedere afdeling worden ouderpanels samengesteld. Doel van deze panels is met de schoolleiding te praten over diverse zaken die de leerlingen en ouders betreffen aangaande school.