IMG_8932.jpg

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad kun je zeggen waar het op staat!

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de school. De RSG heeft, zoals vele scholen in Nederland, een schoolbestuur. Hij vormt formeel het bevoegd gezag van de RSG en is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Maar het bestuur van de RSG heeft deze verantwoordelijkheid in de praktijk gedelegeerd aan de directie. Beslissingen kunnen echter niet altijd alleen door de directie worden genomen. Regelmatig is daarvoor overleg met de MR noodzakelijk of gewenst.

De MR praat echter niet alleen mee, ze geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft namelijk, afhankelijk van het soort onderwerp, adviesrecht of instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Zonder instemming van de MR kan een dergelijk besluit niet genomen worden.