CC De Noordgouw en de RSG spreken intentie tot samenwerking uit

RSG Noord Oost Veluwe (Aurora Onderwijsgroep) en CC de Noordgouw (Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs) hebben op 2 december 2020 een intentieverklaring ondertekend waarin is opgenomen dat bestuurlijke samenwerking tussen beide scholen nader wordt onderzocht. Onderzoek zal plaatsvinden naar hoe samenwerking vorm kan krijgen en op welke onderwerpen kan worden samengewerkt.

Deze intentieverklaring volgt op een periode van verkennende gesprekken tussen beide besturen. De toezichthouders en de medezeggenschapsraden zijn betrokken bij de totstandkoming van de intentieverklaring.

Waarom onderzoek doen naar samenwerking?
Het is van groot belang voor de regio dat leerlingen in de toekomst thuisnabij voortgezet onderwijs kunnen volgen en daarbij gebruik kunnen maken van een kwalitatief sterk onderwijsaanbod. De schoolbesturen hebben de intentie uitgesproken om dat mogelijk te maken vanuit gezamenlijke kernwaarden, respect en oog voor elkaars identiteit. Daarnaast heeft de minister van Onderwijs, Arie Slob, vorig jaar kenbaar gemaakt aan beide schoolbesturen dat hij zich zorgen maakt over de continuïteit van het onderwijsaanbod in, onder andere, de krimpregio Noordoost-Veluwe.

Achtergrond
Het voortgezet onderwijs tussen Apeldoorn en Zwolle heeft, net als veel regio’s in Nederland te maken met een terugloop in leerlingenaantal. Dit betekent voor RSG Noord Oost Veluwe en CC de Noordgouw dat met name de mavo/havo/vwo afdelingen minder leerlingen hebben. Door krachten te bundelen is de verwachting dat een volwaardig en thuisnabij aanbod voor voortgezet onderwijs kan blijven bestaan voor kinderen in de wijde regio tussen Apeldoorn en Zwolle.

Vervolg
Beide schoolbesturen starten een onderzoek naar de thema’s waarop kan worden samengewerkt en de wijze waarop dit bestuurlijk en juridisch vorm te geven. De gevolgen voor de school, leerlingen, personeel en de organisatie worden daarbij concreet gemaakt. Het streven is een samenwerkingsvorm en samenwerkingsagenda tot stand te brengen met oog voor alle belangen. Het doel is om een goed, duurzaam, toekomstbestendig en breed onderwijsaanbod voor de regio te garanderen. Een onderwijsaanbod dat betaalbaar en organiseerbaar is. De schoolbesturen willen een aantrekkelijke werkgever voor bestaand en toekomstig personeel blijven.

 Het onderzoek leidt tot een conclusie en besluit over mogelijke duurzame samenwerking in het 2e kwartaal van 2021.

Inge Vaatstra, bestuurder van RSG Noord Oost Veluwe
Marco de Vries, rector-bestuurder van CC de Noordgouw