Pluspunt voor extra begeleiding

Het Pluspunt biedt ondersteuning bij problemen die het volgen van onderwijs en het ontwikkelen van leerlingen in de weg kunnen staan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om leren, gedrag, welbevinden of de thuissituatie. Het doel is om met passende begeleiding het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten weer en/of beter mogelijk te maken. Samen wordt gekeken naar wat nodig is.

Expertteam Pluspunt

Het team bestaat uit zes personen met elk een eigen expertisegebied. Zij zorgen samen voor de juiste begeleiding.

Het team bestaat uit:

Bettie Bolderink, orthopedagoog en teamleider Pluspunt

Ralph van de Steeg, ondersteuningscoördinator 

Erwin van de Wetering,  rekencoördinator

Birgit van Lohuizen, taal- en dyslexiecoach

Gisèla Dooijeweerd, begeleider vanuit het Pluspunt

Christa Jansen, autismespecialist

Berry van Putten, onderwijsondersteuner huiswerk

Het expertiseteam van het Pluspunt is verantwoordelijk voor de speciale begeleiding, die voor sommige leerlingen noodzakelijk is. Het team draagt zorg voor het afstemmen van procedures/werkwijzen, controle op de uitvoering van afspraken en het onderhouden van contacten met externe partijen.

Wanneer nodig kan een situatie worden besproken in het Kernteam (waarbij schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en leerplichtambtenaar participeren) of binnen een Multidisciplinair overleg waarbij eventueel externe hulpverleners aanwezig zijn. Ouders/verzorgers worden hierover vooraf benaderd.