Pluspunt voor extra begeleiding

Het Pluspunt is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van het leren, het gedrag, de emotionele ontwikkeling of de thuissituatie. Oftewel ondersteuning bij problemen die het goed volgen van onderwijs en het ontwikkelen van zichzelf in de weg kunnen staan. Het Pluspunt geeft elke leerling passende ondersteuning zodat het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten weer mogelijk is en het onderwijs zijn vruchten af kan werpen.

Expertteam Pluspunt

De ondersteuning van het Pluspunt wordt vormgegeven door het ‘Expertteam Pluspunt’. Dit team bestaat uit 6 personen met elk hun eigen expertisegebied, die in gezamenlijkheid het ondersteuningsbeleid van de RSG N.O.-Veluwe vormgeven.

Het Expertteam Pluspunt bestaat uit:

vacature, gedragswetenschapper/ondersteuningscoördinator/teamleider Pluspunt

Ralph van de Steeg, ondersteuningscoördinator 

Wilma van Dronkelaar,  dyscalculiecoördinator

Birgit van Lohuizen, taal- en dyslexiecoach

Christa Jansen, onderwijskundig ondersteuner

Gisèla Dooijeweerd, onderwijsondersteuner Plusklas

Berry van Putten, onderwijsondersteuner huiswerk

Het expertteam Pluspunt is verantwoordelijk voor de speciale zorg die voor sommige leerlingen noodzakelijk is. Het team heeft als taken het zorg dragen voor het afstemmen van procedures/werkwijzen, controle op de uitvoering van afspraken met betrekking tot zorg en het onderhouden van contacten met externe zorgpartijen.

Indien de problematiek niet binnen school opgelost kan worden, wordt dit besproken binnen het Kernteam of binnen een Multidisciplinair Overleg. Eventuele externe hulpverleners worden hierbij uitgenodigd, maar ook de ouders worden hier natuurlijk bij betrokken.