Begeleiding

Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

De school biedt specifieke hulp aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie met structurele problemen op het gebied van het lezen en/of rekenen. Aan het begin van het schooljaar wordt er bij risicoleerlingen in de brugklas een taal- en/of rekentest afgenomen. Als de testuitslag aangeeft dat een dyslexie- of dyscalculieonderzoek nodig is, zal dit binnen school worden opgepakt. Aan dit onderzoek zijn voor de ouders kosten verbonden.

Voor ouders van leerlingen met dyslexie of dyscalculie wordt een voorlichtingsavond georganiseerd door de school. De ondersteuning van de leerlingen met dyslexie/dyscalculie binnen de les is een taak van de docenten.
De dyslectische leerlingen worden tijdens de zogenaamde Taal-speciaal-uren door de dyslexiecoach van de school begeleid; zij coachen ook de docenten. De leerlingen met dyscalculie worden door de dyscalculiecoach begeleid. 

 

Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie bestaat de mogelijkheid faciliteiten te krijgen bij de lesactiviteit en bij examens. In het dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol van de school is alles over het schoolbeleid ten aanzien van dyslexie en dyscalculie vastgelegd. Hier vindt u het dyscalculieprotocol › en het dyslexieprotocol ›

 

De dyslexiecoach is:


De dyscalculiecoach is: