Financiën

Schoolfonds

Met het geven van onderwijs zijn bepaalde kosten gemoeid die niet uit de reguliere middelen betaald kunnen worden. Aanvullend aan het onderwijsprogramma worden binnen onzer school nog een aantal activiteiten en diensten aangeboden waaraan uw zoon of dochter kan deelnemen. Hoewel deze activiteiten een vrijwillig karakter dragen, vinden wij dat zij onmisbaar zijn voor onze hoofddoelstelling: het geven van zo goed mogelijk onderwijs en het scheppen van een plezierige sfeer in de school. Over de besteding van deze middelen wordt verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De kosten voor deze activiteiten vallen onder categorie 3.

 Pasje OLC

Iedere leerling van school krijgt een pasje OLC. Hiermee kan uw zoon of dochter boeken lenen en kopiëren op het pasje staat een tegoed van € 5. Daarnaast heeft uw zoon of dochter het pasje nodig voor de registratie in de lessen.

Collectieve scholieren ongevallen verzekering

De school heeft voor iedere leerling van school een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt voor ongevallen op weg van huis naar school, op school, tijdens excursies, werkweken en andere activiteiten die met school te maken hebben.

Introductie/kennismakingsdagen

Voor de leerlingen van de eerste klassen en een aantal andere worden in de eerste schoolweek introductie- en kennismakingsdagen georganiseerd.

Klassenactiviteiten

Jaarlijks organiseert de coach/mentor in overleg met de groep een of meer groepsactiviteiten.

Huur kluisje

Iedere leerling heeft een afsluitbaar kluisje voor het opbergen van boeken en andere waardevolle spullen die niet in iedere les nodig zijn.

Leerlingenraad/Schoolfeest

Onze school kent een leerlingenraad, zij organiseren jaarlijks activiteiten voor alle leerlingen.

Diplomering

Voor de organisatie van de diploma-uitreiking van de leerlingen wordt een bijdrage van de ouders gevraagd.

Sportoriëntatie

Als aanvulling op de lessen L.O. maken de leerlingen kennis met een aantal extra sportonderdelen.

Decanaat

In het kader van het decanaat wordt een bezoek gebracht aan onderwijsinstellingen voor MBO, HBO en Universiteit. De kosten voor het busvervoer worden in rekening gebracht.

Tweetalig Onderwijs

Voor het volgen van het tweetalig Atheneum/Havo programma wordt een extra bijdrage gevraagd. De inhoud van het programma leest u hier. De kosten bedragen € 150. De werkweek naar Engeland die voor iedere leerling eenmaal wordt aangeboden wordt apart in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor de uitwisseling met een school in Duitsland.

Stromen

Naast het standaard onderwijsaanbod hebben de leerlingen in de klassen 1 en 2 de keuze uit een drietal stromen.

  • De SportGroep.
  • De TechniekAcademie.
  • StudioKunst.

Voor het volgens van de stromen wordt een extra bijdrage gevraagd van € 150 (sportgroep) of € 50 (overige stromen). Voor de € 150 van de sportgroep wordt ook een sportkamp georganiseerd, dit is bij de overige stromen niet het geval.

Tekenpakket

De leerlingen uit de brugklas krijgen voor het vak Beeldende Vorming een tekenpakket aangeboden, de kosten hiervoor bedragen € 25.

Gereedschap bovenbouw Vmbo

De leerlingen van de bovenbouw van het Vmbo hoeven niet zelf het gereedschap aan te schaffen. Het gereedschap is op school beschikbaar, voor het gebruik hiervan wordt een bedrag van € 50 in rekening gebracht.

Excursies, binnenlandse en buitenlandse reizen

In de verschillende leerjaren worden er, als verlengde van het lesprogramma, diverse excursies georganiseerd. De kosten daarvan worden grotendeels bepaald door de reis- en verblijfskosten, entree en maaltijden. Voorafgaand aan een activiteit worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de inhoud van de excursie met daarbij de mogelijkheid zich aan te melden. De kosten per activiteit variëren.

 

Wijze van betalen

De RSG maakt voor betalingen gebruik van de digitale betalingsomgeving ‘Wis Collect’. Via de e-mail worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld over de bedragen die in rekening worden gebracht. Door middel van een link naar de betaalomgeving kunnen de bedragen worden voldaan.

 

Als het totale bedrag relatief hoog is, is gespreide betaling mogelijk. Indien gespreide betaling gewenst is, kunnen ouders’/verzorgers contact opnemen met de financiële administratie.

 

In september/oktober versturen wij het betalingsvoorstel voor het Schoolfonds, de stromen en het tweetalig onderwijs. De financiële afwikkeling van de excursies en de werkweken vindt in de loop van het schooljaar plaats. Ouders/verzorgers krijgen ruim op tijd een bericht over de activiteit en een verzoek tot betaling.

Vormen van tegemoetkoming

Bij financiële problemen kan in overleg met school een betalingsregeling worden getroffen waarbij de RSG de volgende voorwaarden hanteert:

  • De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde ouderbijdrage op verzoek van een wettelijke vertegenwoordiger:
  1. Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115 % van de voorde wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm.
  2. Indien op wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.
  3. Andere aantoonbare financiële problemen, ter beoordeling aan de directie.

Een schriftelijk onderbouwd verzoek hiertoe kan worden verstuurd naar de directeur van de school.

 Voor een financiële tegemoetkoming kan ook een beroep worden gedaan op de stichting Leergeld. www.leergeld.nl.