Financiën

Schoolfonds

Met het geven van onderwijs zijn bepaalde kosten gemoeid die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.
Aanvullend aan het onderwijsprogramma worden binnen onze school nog een aantal activiteiten en diensten aangeboden waaraan uw zoon of dochter kan deelnemen.
Hoewel deze activiteiten een vrijwillig karakter dragen, wat daarom eveneens geldt voor de bijdrage daaraan, vinden wij dat zij onmisbaar zijn voor onze hoofddoelstelling: het geven van zo goed mogelijk onderwijs en het scheppen van een plezierige sfeer in de school. Over de besteding van de gelden wordt verantwoording afgelegd aan de oudergeleding medezeggenschapsraad.