Lestijden en vakanties

Verlofregelingen

Er kunnen verlofaanvragen worden ingediend voor extra verlof, buiten de vakanties om. De leerplichtwet kent drie mogelijkheden voor extra vrije dagen: vakantie, gewichtige omstandigheden en godsdienstige verplichtingen. Daarover hieronder meer.

Daarnaast kan er sprake zijn van verlof i.v.m. bezoek aan een arts, tandarts, specialist en dergelijke. Daarvoor verzoeken wij ouders het verlofformulier in te vullen en te ondertekenen, en in te laten leveren bij de receptie. Uiteraard vragen wij ouders dit soort afspraken zo mogelijk buiten schooltijden te plannen, maar dat is nu eenmaal niet altijd mogelijk. 
Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden ›

Vakantie

Vakantieverlof buiten de normale schoolvakanties kan alleen worden gevraagd door ouders/verzorgers die door hun beroep in geen enkele van de vakanties weg kunnen. Dit verlof mag door de directie slechts één keer per schooljaar (voor maximaal 10 schooldagen) worden verleend. De eerste twee weken van het schooljaar worden nooit vrij gegeven. De aanvraag moet twee maanden van te voren schriftelijk worden ingediend. Zonder een verklaring van de werkgever wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

Gewichtige omstandigheden

Een verzoek om vrije dagen in verband met ‘gewichtige omstandigheden’, zoals verhuizing, huwelijk, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte of overlijden in de familie, moet altijd vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de reden ingediend worden bij de leerlingcoördinator.  Hier geldt een maximum van 10 dagen per schooljaar. Verlof voor een langere periode kan alleen worden toegestaan door de leerplichtambtenaar.

Godsdienstige verplichtingen

Een verzoek om extra vrij voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging zal door de leerlingcoördinator worden toegestaan, mits dit tenminste twee dagen van tevoren is ingediend.