Meedenken

Medezeggenschapsraad

Een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel vormt de Medezeggenschapsraad. De MR heeft een belangrijke stem in allerlei beslissingen die door de school worden genomen.
De MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg.

Het overleg met de MR geschiedt volgens een “achtbaan-model”: belangrijke zaken worden meningsvormend voorbesproken, zo nodig herhaalde malen, alvorens de afronding via advies of instemming plaatsvindt.

Het MR-reglement vindt u hier