Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1 mavo/kader 

 Wanneer in onderstaande norm sprake is van een gemiddeld cijfer, wordt dat berekend op basis van de cijfers met één decimaal. 

Wanneer in onderstaande norm wordt gesproken over het aantal tekorten, gaan we uit van afgeronde cijfers. Een tekort is een afgerond cijfer dat lager is dan een 6. Een 5 is één tekort, een 4 twee, enz.

 

Bij deze overgangsnorm wordt onderscheid gemaakt in A- en B-vakken.

A-vakken zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuur& techniek theoretisch. B-vakken zijn: lichamelijke oefening, beeldende vorming, muziek en natuur & techniek praktijk.

Het gemiddelde cijfer wordt berekend door de cijfers van de A-vakken op te tellen bij het gemiddelde van B-vakken en dat dan te delen door 8.

 

 

Over naar klas 2MK

Over naar klas 2MK

Recht om op te stromen naar 2HM

Aantal tekorten

gemiddeld 6,0 of lager

gemiddeld 6,1 of hoger

gemiddeld 8,0 of hoger

0

+

+

+

1

+

+

B

2

B

+

-

3

B

B

-

4 of meer

-

-

-

 

Leerlingen die 4 of meer tekorten hebben, kunnen gericht bevorderd worden naar 2KB, als de overgangsvergadering daartoe besluit. 

Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden mag een leerling doubleren. Dat kan alleen als de overgangsvergadering hiertoe besluit.. 

 Tot uiterlijk 2 dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de revisiecommissie, waarin in elk geval de teamleider en leerlingcoördinator van de onderbouw zitting hebben. Deze commissie neemt het besluit of het beroep op revisie wordt gehonoreerd.

Een besluit tot revisie kan genomen worden als er

- een procedurefout is gemaakt

- er nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot de leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

Wanneer de revisiecommissie besluit tot revisie, wordt er een revisievergadering bijeen geroepen onder leiding van de leerlingcoördinator of de teamleider. De uitspraak van de revisievergadering is bindend.