Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 2 tweetalig atheneum

Overgangsnormen leerjaar 2 tweetalig atheneum 

 Wanneer in onderstaande norm sprake is van een gemiddeld cijfer, wordt dat berekend op basis van de cijfers met één decimaal. 

Wanneer in onderstaande norm wordt gesproken over het aantal tekorten, gaan we uit van afgeronde cijfers. Een tekort is een afgerond cijfer dat lager is dan een 6. Een 5 is één tekort, een 4 twee, enz.

Bij deze overgangsnorm wordt onderscheid gemaakt in A- en B-vakken. 

De A-vakken zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, economie, biologie en natuur en techniek theorie. De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn de kernvakken hiervan. 
De B-vakken zijn: Engels native, beeldende vorming, muziek, lichamelijke opvoeding en natuur& techniek praktijk

Een leerling is bevorderd naar 3 atheneum tweetalig als: 

  • In de A-vakken niet meer dan 2 x een 5 óf 1 x een 4 voorkomt, waarvan maximaal één 5 in de kernvakken, waarbij het eindcijfer voor het vak Engels afgerond minimaal een 6 dient te zijn, en het gemiddelde cijfer van de A-vakken 6,0 of hoger is 

en 

  • In de B-vakken niet meer dan 1 x een 5 voorkomt, en het gemiddelde cijfer van de B-vakken 6,0 of hoger is. 

Voldoet een leerling niet aan één van de bovenstaande voorwaarden, dan wordt hij/zij bespreekgeval. In dat geval beslist de overgangsvergadering.  
Wanneer de vergadering beslist dat de leerling niet bevorderbaar is naar 3 atheneum tweetalig, dan kan de leerling, als de overgangsvergadering dat besluit, gericht bevorderd worden naar 3 atheneum (regulier) of 3 havo.  
In het geval van gerichte bevordering hebben de ouders het recht hun kind te laten doubleren. 

 

Tot uiterlijk 2 dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de revisiecommissie, waarin in elk geval de teamleider en leerlingcoördinator van de onderbouw zitting hebben. Deze commissie neemt het besluit of het beroep op revisie wordt gehonoreerd.

Een besluit tot revisie kan genomen worden als er

- een procedurefout is gemaakt

- er nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot de leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

Wanneer de revisiecommissie besluit tot revisie, wordt er een revisievergadering bijeen geroepen onder leiding van de leerlingcoördinator of de teamleider. De uitspraak van de revisievergadering is bindend.