Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 2 vmbo basis 

Wanneer in onderstaande norm sprake is van een gemiddeld cijfer, wordt dat berekend op basis van de cijfers met één decimaal. 

Wanneer in onderstaande norm wordt gesproken over het aantal tekorten, gaan we uit van afgeronde cijfers. Een tekort is een afgerond cijfer dat lager is dan een 6. Een 5 is één tekort, een 4 twee, enz.

 Bij deze overgangsnorm wordt onderscheid gemaakt in A- en B-vakken. 

 A-vakken zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij,, biologie en natuur & techniek theorie. De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn de kernvakken hiervan. 
De B-vakken zijn: beeldende vorming, LOB, muziek, lichamelijke opvoeding, verzorging en natuur & techniek praktijk. 

 

 

Voorwaarden voor bevordering naar 3 basis 

Een leerling is bevorderd naar 3 basis als: 

  • in de A-vakken niet meer dan 2 x een 5 of 1 x een 4 voorkomt, waarvan maximaal één 5 in de kernvakken 

en 

  • het gemiddelde cijfer van de A-vakken 6,0 of hoger is. 
  • in de B-vakken niet meer dan 1 x een 5 voorkomt 

en 

  • het gemiddelde cijfer van de B-vakken 6,0 of hoger is 

Een leerling die deze norm niet heeft gehaald, wordt altijd besproken. Wanneer de vergadering beslist dat de leerling niet regulier bevorderbaar is naar 3 basis, dan kan de leerling doubleren in klas 2 vmbo-b, echter alleen na een besluit hierover van de overgangsvergadering. 

 Tot uiterlijk 2 dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de revisiecommissie, waarin in elk geval de teamleider en leerlingcoördinator van de onderbouw zitting hebben. Deze commissie neemt het besluit of het beroep op revisie wordt gehonoreerd.

Een besluit tot revisie kan genomen worden als er

- een procedurefout is gemaakt

- er nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot de leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

Wanneer de revisiecommissie besluit tot revisie, wordt er een revisievergadering bijeen geroepen onder leiding van de leerlingcoördinator of de teamleider. De uitspraak van de revisievergadering is bindend.