Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 3 havo

Algemeen
Voor het berekenen van het gemiddelde cijfer wordt uitgegaan van de cijfers met 1 decimaal. De bevorderingsprocedure gaat op basis van de resultaten van alle vakken.

Een leerling is bevorderd van 3 naar 4 havo als:
• het gemiddelde van alle vakken 5,5 of hoger is
• de eindcijfers voor de te volgen vakken in 4 havo allen een 6,0 of hoger zijn.

Aanvullende voorwaarden voor de profiel- en pakketkeuze:
• Wiskunde B kan alleen gekozen worden als het eindcijfer voor wiskunde 7,0 of hoger is.


Bespreken

Voldoet een leerling niet aan bovenstaande voorwaarden, dan wordt deze leerling besproken tijdens de rapportvergadering. In dat geval beslist de vergadering over de bevordering. Een leerling kan gericht per profiel bevorderd worden.
Wanneer de vergadering beslist dat de leerling niet bevorderd is naar 4 havo dan kan de leerling gericht bevorderd worden naar 4 mavo. In het geval van een gerichte bevordering heeft een leerling het recht om te doubleren. Twee maal doubleren in opeenvolgende jaren is niet toegestaan.


Revisie

 Tot uiterlijk 2 dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de revisiecommissie, waarin in elk geval de teamleider en leerlingcoördinator van de onderbouw zitting hebben. Deze commissie neemt het besluit of het beroep op revisie wordt gehonoreerd.

Een besluit tot revisie kan genomen worden als er

- een procedurefout is gemaakt

- er nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot de leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

Wanneer de revisiecommissie besluit tot revisie, wordt er een revisievergadering bijeen geroepen onder leiding van de leerlingcoördinator of de teamleider. De uitspraak van de revisievergadering is bindend.