Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 3 mavo

Algemeen:

De overgangsnormen van 3-mavo zijn mede gebaseerd op de zak- en slaagregeling van 4-mavo. 
De overgangsnormen worden toegepast op de onafgeronde jaarcijfers. 
Voor het berekenen van het gemiddelde cijfer wordt uitgegaan van de cijfers met 1 decimaal.

Bij de overgangsnormen worden de overgangscijfers ingedeeld in twee groepen:

  • Examenvakken: vakken waarin de leerling in de vierde klas centraal eindexamen gaat doen. Dat zijn naast Nederlands en Engels de vakken die de leerling gekozen heeft. Omdat maatschappijleer ook meetelt als eindcijfer op het eindexamen, en dus ook als compensatie kan dienen, rekenen we dit vak ook als examenvak, hoewel het al in de derde klas wordt afgesloten. Dit geldt ook voor een eventueel 7e vak.
  • Niet-examenvakken: de vakken die de leerling nog wel volgt in de derde klas, maar waarin de leerling geen centraal eindexamen doet.


Een leerling is bevorderd naar 4-mavo als:

  • het cijfer voor het vak Nederlands niet lager is dan een 5,0;
  • het gemiddelde van alle examenvakken 6,0 of hoger is, inclusief maatschappijleer en eventueel het 7e vak, waarbij maximaal 2 tekorten mogen zijn;
  • het gemiddelde van alle vakken 5,5 of hoger is.

Voldoet een leerling niet aan bovenstaande voorwaarden, dan wordt hij/zij bespreekgeval. In dat geval beslist de overgangsvergadering over bevordering.

 

Tot uiterlijk 2 dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de revisiecommissie, waarin in elk geval de teamleider en leerlingcoördinator van de bovenbouw AHM zitting hebben. Deze commissie neemt het besluit of het beroep op revisie wordt gehonoreerd.

Een besluit tot revisie kan genomen worden als er

- een procedurefout is gemaakt

- er nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot de leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

Wanneer de revisiecommissie besluit tot revisie, wordt er een revisievergadering bijeen geroepen onder leiding van de leerlingcoördinator of de teamleider. De uitspraak van de revisievergadering is bindend.