Waar wij voor staan

RSG N.O.-Veluwe is een onderdeel van de Stichting Aurora Onderwijsgroep. Per 1 april 2019 zijn Stichting RSG Slingerbos|Levant, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe en Stichting Proo Noord-Veluwe een bestuurlijke samenwerking aangegaan. Onze missie en onze visie op onderwijs en leren sluiten aan bij de kernwaarden van de Aurora onderwijsgroep: vrijheid, relatie en diversiteit.

De RSG N.O.-Veluwe is een openbare, regionale school met een breed onderwijsaanbod: (tweetalig) atheneum, havo, mavo en vmbo kader- en basisberoepsgericht onderwijs. In het schooljaar 2021 – 2022 telt de school 930 leerlingen. Naast een goed basiscurriculum met bovengenoemde extra mogelijkheden biedt de school voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen waar mogelijk passend thuisnabij onderwijs.

Identiteit en missie

De RSG is een kleinschalige, openbare school waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Het erkennen van en het omgaan met verschillen tussen mensen is een belangrijke waarde. We zijn een afspiegeling van de samenleving en zijn ons daarvan bewust. Ieder mens is uniek en verdient het om zich op eigen wijze te kunnen ontplooien.

Als openbare brede school zijn wij algemeen toegankelijk. We kennen en waarderen onze leerlingen en zorgen voor een veilige leeromgeving.  We leiden onze leerlingen op tot betrokken wereldburgers. Respect en begrip  voor ieders normen en waarden en de vrijheid van meningsuiting staan centraal. Het diploma dat onze leerlingen ontvangen getuigt niet alleen van hun capaciteiten, maar ook van hun vermogen om zelf regie te nemen over hun ontwikkeling. 

Kernwaarden

Een leven lang jezelf mogen zijn. Jezelf mogen ontwikkelen. Dat is waar wij voor onze leerlingen aan werken. De identiteit van het openbaar onderwijs is gebouwd op de volgende drie pijlers die het fundament vormen waarop het handelen vanuit Aurora en dus de RSG is gebaseerd:

Vrijheid: iedereen kan zichzelf zijn, in een vertrouwde omgeving                                                         
Relatie: we werken en leren in verbinding met elkaar en met onze omgeving                                            
Diversiteit: we erkennen en waarderen verschillen tussen allen die deel uitmaken van onze gemeenschap

De scholen van de Aurora Onderwijsgroep zijn zelf verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces, om leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. De scholen geven zelf vorm aan de manier waarop ze resultaten behalen en verantwoordelijkheid nemen. De schoolleiders werken vanuit autonomie, binnen afgesproken kaders, aan het beleid in de scholen en zij leggen daarvoor verantwoording af aan hun belanghebbenden en maatschappelijke partners (bestuur, medezeggenschap, omgeving).

In al onze plannen en activiteiten zijn de drie kernwaarden steeds terug te vinden en alle geledingen binnen de school zijn er steeds op aan te spreken. De kernwaarden dragen bij aan onze wens mensen te waarderen en ons vermogen om ons te verbinden. Samenwerking is gebaseerd op gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderling vertrouwen en respect. Iedereen die deel uitmaakt van onze organisatie draagt er niet alleen zorg voor zelf waardenvol te handelen, maar is ook verantwoordelijk voor het overbrengen van deze waarden op zijn of haar omgeving. Een permanente dialoog tussen medewerkers, leerlingen en ouders is hierbij belangrijk, zodat we veel voor elkaar kunnen betekenen.

Visie

De komende jaren werken wij onze missie en kernwaarden uit vanuit de volgende visie:

  • Elke leerling is uniek en kan zich op zijn eigen wijze vanuit zijn eigen talenten ontplooien, ondersteund door eigentijds en uitdagend onderwijs van goede kwaliteit.
  • Wij werken binnen een transparante organisatie met een duidelijke structuur en open communicatie, in een motiverend en stimulerend werkklimaat. Goed werkgeverschap zorgt voor professionele medewerkers die zich blijvend ontwikkelen.
  • Wij vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders; samen werken wij aan de realisatie van onze kernambities.

Wij baseren ons handelen op de volgende pedagogische visie
De RSG is een grenzenontkennende gemeenschap; we denken niet in hokjes en grenzen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer. Binnen de organisatie betekent dat dat onze medewerkers nieuwsgierig, geïnteresseerd en beschikbaar zijn voor onze leerlingen. Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn daarbij belangrijke pedagogische voorwaarden. We besteden veel aandacht aan samenwerkend leren. We zorgen voor een stimulerend leer- en werkklimaat.

 Download hier ons schoolplan.