Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1 mavo/kader 

Algemeen: 

De overgangsnormen worden toegepast op de jaarcijfers (afgeronde cijfers, met 0 decimalen). 

Voor het berekenen van het gemiddelde eindcijfer wordt uitgegaan van de cijfers met 1 decimaal. 

Bij de overgangsnormen worden de overgangscijfers ingedeeld in twee groepen: 

  • A-vakken: vakken die een belangrijke bijdrage leveren aan de determinatie en/of voorspellend zijn wat betreft de kans van slagen bij het eindexamen op de betreffende afdeling. 
  • B-vakken: vakken die vooral een algemeen vormend dan wel oriënterend karakter hebben. Een belangrijk criterium bij de indeling van vakken in deze groep is dat bij de beoordeling van deze vakken, waar mogelijk, tevens rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van elke leerling. Bij normale inspanning kan over het algemeen elke leerling een voldoende halen. 

De A-vakken zijn: Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuur en techniek, biologie. De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn de kernvakken hiervan. 

De B-vakken zijn: beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding. 

In de dakpanklas mavo/kader wordt in de A-vakken lesgegeven en gecijferd op twee niveaus. 

Een leerling is bevorderd naar 2MK als hij of zij op het kaderniveau 

  • in de A-vakken niet meer dan twee tekorten heeft (dus niet meer dan 2 x een 5 of 1 x een 4), waarvan maximaal één tekort in de kernvakken 
  • een gemiddeld eindcijfer van 6,0 of hoger heeft in de A-vakken 

en 

  • in de B-vakken niet meer dan één tekort heeft 
  • een gemiddeld eindcijfer van 6,0 of hoger heeft in de B-vakken 

Een leerling die deze norm niet heeft gehaald, wordt altijd besproken. Wanneer de vergadering beslist dat de leerling niet bevorderbaar is naar 2 mavo/kader, dan kan de leerling, als de overgangsvergadering daartoe besluit, bevorderd worden naar 2 kader/basis. 

Een leerling die op basis van de kadercijfers wel bevorderd is, maar op het mavoniveau vijf of meer tekorten heeft, wordt altijd besproken. De overgangsvergadering besluit dan of de leerling wordt toegelaten tot 2 mavo/kader of tot 2 kader/basis. 

Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden mag een leerling doubleren, echter alleen na een besluit van de overgangsvergadering. 

Tot uiterlijk 2 dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de revisiecommissie. Deze commissie neemt het besluit of het beroep in behandeling wordt genomen. 

Een besluit tot een revisievergadering kan genomen worden als er 

  1. een procedurefout is gemaakt 
  1. nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren. 

De uitslag van de revisievergadering is bindend.