Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1 vmbo kader/basis

Overgangsnormen leerjaar 1 vmbo kader/basis

Algemeen:

De overgangsnormen worden toegepast op de jaarcijfers (afgeronde cijfers, met 0 decimalen).

Bij de overgangsnormen worden de overgangscijfers ingedeeld in twee groepen:

A-vakken: vakken die een belangrijke bijdrage leveren aan de determinatie en/of voorspellend zijn wat betreft de kans van slagen bij het eindexamen op de betreffende afdeling.

B-vakken: vakken die vooral een algemeen vormend dan wel oriënterend karakter hebben. Een belangrijk criterium bij de indeling van vakken in deze groep is dat bij de beoordeling van deze vakken, waar mogelijk, tevens rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van elke leerling. Bij normale inspanning kan over het algemeen elke leerling een voldoende halen.

De A-vakken zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, natuur en techniek, natuur en gezondheid, mens en natuur. De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn de kernvakken hiervan.

De B-vakken zijn: beeldende vorming, LOB, muziek, lichamelijke opvoeding

In de dakpanklas vmbo-k/b wordt in de A-vakken lesgegeven en gecijferd op twee niveaus.

Een leerling is bevorderd naar 2KB als hij of zij op het basisniveau

in de A-vakken niet meer dan twee tekorten heeft, (dus niet meer dan 2 x 5 of 1 x 4) waarvan maximaal één tekort in de kernvakken

een gemiddeld eindcijfer van 6,0 of hoger heeft in de A-vakken

       en

in de B-vakken niet meer dan één tekort heeft

een gemiddeld eindcijfer van 6,0 of hoger heeft in de B-vakken

Een leerling die deze norm niet heeft gehaald, wordt altijd besproken. Wanneer de vergadering beslist dat de leerling niet bevorderbaar is naar 2 vmbo-k/b, dan kan de leerling als er sprake is van bijzondere omstandigheden mogelijk doubleren in klas 1 vmbo-k/b, echter alleen na een besluit hierover van de overgangsvergadering.

Tot uiterlijk 2 dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de revisiecommissie. Deze commissie neemt het besluit of het beroep in revisie wordt genomen.

Een besluit tot een revisievergadering kan genomen worden als:

Een procedurefout is gemaakt

Nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

De uitspraak van de revisievergadering is bindend.