Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 2 vmbo kader/basis

Overgangsnormen leerjaar 2 vmbo kader/basis 

Algemeen: 

De overgangsnormen worden toegepast op de jaarcijfers (afgeronde cijfers, met 0 decimalen). 

Voor het berekenen van het gemiddelde eindcijfer wordt uitgegaan van de cijfers met 1 decimaal. 

Bij de overgangsnormen worden de overgangscijfers ingedeeld in twee groepen: 

 • A-vakken: vakken die een belangrijke bijdrage leveren aan de determinatie en/of voorspellend zijn wat betreft de kans van slagen bij het eindexamen op de betreffende afdeling. De A-vakken worden beoordeeld op twee niveaus. 
 • B-vakken: vakken die vooral een algemeen vormend dan wel oriënterend karakter hebben. Een belangrijk criterium bij de indeling van vakken in deze groep is dat bij de beoordeling van deze vakken, waar mogelijk, tevens rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van elke leerling. Bij normale inspanning kan over het algemeen elke leerling een voldoende halen. De B-vakken worden beoordeeld op één niveau. 

De A-vakken zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, natuur en techniek, natuur en gezondheid, mens en natuur. De vakken Nederlands, Engels en wiskunde zijn de kernvakken hiervan. 
De B-vakken zijn: beeldende vorming, LOB, muziek, lichamelijke opvoeding 

Voorwaarden voor bevordering naar 3 kader 

Een leerling is bevorderd naar 3 kader op basis van de kadercijfers als: 

 • In de A-vakken niet meer dan 2 x een 5 of 1 x een 4 voorkomt, waarvan maximaal één 5 in de kernvakken 

en 

 • het gemiddelde cijfer van de A-vakken 6,0 of hoger is. 
 • In de B-vakken niet meer dan 1 x een 5 voorkomt 

en 

 • het gemiddelde cijfer van de B-vakken 6,0 of hoger is. 

Voldoet een leerling niet aan één van de bovenstaande voorwaarden, dan wordt hij/zij bespreekgeval. In dat geval beslist de overgangsvergadering.  
Wanneer de vergadering beslist dat een leerling niet bevorderbaar is naar 3 kader, dan wordt gekeken of de leerling bevorderd kan worden naar 3 basis. 

 

Voorwaarden voor bevordering naar 3 basis 

Een leerling is bevorderd naar 3 basis op basis van de basiscijfers als: 

 • in de A-vakken niet meer dan 2 x een 5 of 1 x een 4 voorkomt, waarvan maximaal één 5 in de kernvakken 

en 

 • het gemiddelde cijfer van de A-vakken 6,0 of hoger is. 
 • in de B-vakken niet meer dan 1 x een 5 voorkomt 

en 

 • het gemiddelde cijfer van de B-vakken 6,0 of hoger is 

Een leerling die deze norm niet heeft gehaald, wordt altijd besproken. Wanneer de vergadering beslist dat de leerling niet regulier bevorderbaar is naar 3 basis, dan kan de leerling als er sprake is van bijzondere omstandigheden mogelijk doubleren in klas 2 vmbo-k/b, echter alleen na een besluit hierover van de overgangsvergadering. 

Tot uiterlijk 2 dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de revisiecommissie. Deze commissie neemt het besluit of het beroep in revisie wordt genomen. 

Een besluit tot een revisievergadering kan genomen worden als er 

 1. een procedurefout is gemaakt 
 1. nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren. 

De uitslag van de revisievergadering is bindend.