Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 3 atheneum en 3 atheneum tweetalig

Deze overgangsnormen zijn geldig met ingang van schooljaar 2019-2020


Algemeen

Voor het berekenen van het gemiddelde cijfer wordt uitgegaan van de cijfers met 1 decimaal. De bevorderingsprocedure gaat op basis van de resultaten van alle vakken.

Een leerling is bevorderd van 3 naar 4 atheneum als:
• het gemiddelde van alle vakken 5,5 of hoger is
• de eindcijfers voor de te volgen vakken in 4 atheneum allen een 6,0 of hoger zijn.

Aanvullende voorwaarden voor de profiel- en pakketkeuze:
• Wiskunde B kan alleen gekozen worden als het eindcijfer voor wiskunde 7,0 of hoger is.
• Wiskunde C kan alleen gekozen worden als het eindcijfer voor wiskunde een 4,5 of hoger is, dat betekent dat bij een lager cijfer de leerling besproken wordt.


Bespreken

Voldoet een leerling niet aan bovenstaande voorwaarden, dan wordt deze leerling besproken tijdens de rapportvergadering. In dat geval beslist de vergadering over de bevordering. Een leerling kan gericht per profiel bevorderd worden.
Wanneer de vergadering beslist dat de leerling niet bevorderd is naar 4 atheneum dan kan de leerling gericht bevorderd worden naar 4 havo. In het geval van een gerichte bevordering heeft een leerling het recht om te doubleren. Twee maal doubleren in opeenvolgende jaren is niet toegestaan.


Revisie

Uiterlijk twee dagen na de overgangsvergadering hebben de ouders het recht om revisie aan te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de teamleider. De teamleider informeert de revisiecommissie. De revisiecommissie bestaat uit de afdelingsleider, de mentor en één van de lesgevende docenten van de leerling. Deze commissie neemt het besluit of het beroep leidt tot revisie.
Een besluit tot een revisie kan genomen worden als er:

1. een procedurefout is gemaakt, of
2. nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

De uitspraak van de revisievergadering is bindend.