Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 3 havo

Deze overgangsnormen zijn geldig voor de schooljaren 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Algemeen:

Voor het berekenen van het gemiddelde cijfer wordt uitgegaan van de cijfers met 1 decimaal. 
De bevorderingsprocedure gaat op basis van de resultaten van alle vakken.

Een leerling is bevorderd van 3 naar 4 havo als:

  • het gemiddelde van alle vakken 5,5 of hoger is,
  • hooguit voor een van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde het eindcijfer een 5,0 is,
  • de eindcijfers voor de te volgen vakken in 4 havo voldoen aan de eisen;
    • het afgeronde gemiddelde van alle cijfers is een 6 of hoger. (zoals in de examennorm). 


Bespreken

Voldoet een leerling niet aan bovenstaande voorwaarden, dan wordt deze leerling besproken tijdens de rapportvergadering. In dat geval beslist de vergadering over de bevordering.

Wanneer de vergadering beslist dat de leerling niet bevorderd is naar 4 havo dan kan de leerling gericht bevorderd worden naar 4 mavo. In het geval van een gerichte bevordering heeft een leerling het recht om te doubleren mits het niet tot gevolg heeft dat deze leerling in de twee opeenvolgende jaren of twee maal in dezelfde klas doubleert.

Aanvullende voorwaarden voor de profiel- en pakketkeuze:

  • Wiskunde A mag alleen gekozen worden als het eindcijfer voor wiskunde 5,5 of hoger is.
  • Wiskunde B kan alleen gekozen worden als het eindcijfer voor wiskunde 7,0 of hoger is.
  • Een leerling kan gericht per profiel bevorderd worden. De beslissing daartoe is nauwkeurig in het leerlingenvolgsysteem opgenomen.


Revisie

Uiterlijk twee dagen na de overgangsvergadering hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de afdelingsleider. De afdelingsleider informeert de revisiecommissie. De revisiecommissie bestaat uit de afdelingsleider, de mentor en een van de lesgevende docenten van de leerling. Deze commissie neemt het besluit of het beroep in behandeling wordt genomen.

Een besluit tot een revisievergadering kan genomen worden als er

  1. een procedurefout is gemaakt, of
  2. nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

De uitspraak van de revisievergadering is bindend.