Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 3 vmbo kader/basis

Algemeen:

Voor het berekenen van het gemiddelde cijfer wordt uitgegaan van de cijfers met 1 decimaal.

De bevorderingsprocedure gaat op basis van de resultaten van alle vakken.

01

Alle vakken een zes of hoger en stage voldoende

Bevorderd

02

Eén vak een vijf de overige vakken een zes of hoger en stage voldoende

Bevorderd

03

Twee vakken een vijf, een vak een zeven en de rest van de vakken een zes of hoger en stage voldoende

Bevorderd

04

Eén vak een vier, één vak een zeven en de rest van de vakken een zes of hoger en stage voldoende

Bevorderd

05

Alle andere gevallen die niet vallen onder de nummer [01] tot en met [04]

Bespreekgeval

 

Bespreken

Voldoet een leerling niet aan bovenstaande voorwaarden, dan wordt deze leerling besproken tijdens de rapportvergadering. In dat geval beslist de vergadering over de bevordering.

De volgende opties zijn mogelijk:

3 Basis beroepsgerichte leerweg

3 Kader beroepsgerichte leerweg

Van 3B naar 3B

Van 3K naar 3K

Van 3B naar 4B

Van 3K naar 4K

Van 3B naar 4 IL (individuele leerweg)

Van 3K naar 4B

  

Revisie

Uiterlijk twee dagen na de overgangsvergadering hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Dit beroep wordt neergelegd bij de afdelingsleider. De afdelingsleider informeert de revisiecommissie. De revisiecommissie bestaat uit de afdelingsleider, de mentor en een van de lesgevende docenten van de leerling. Deze commissie neemt het besluit of het beroep in behandeling wordt genomen.

Een besluit tot een revisievergadering kan genomen worden als er

  1. een procedurefout is gemaakt
  2. nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een leerling worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet bekend waren.

De uitspraak van de revisievergadering is bindend.