RSG N.O.-Veluwe

Waar de RSG N.O.-Veluwe voor staat

In de wereld van 2020 heeft de school meer dan ooit de opdracht kinderen voor te bereiden op de samenleving van de toekomst, een samenleving die we nu nog niet kennen. De wereld verandert snel. Het onderwijs kan niet aan de zijlijn blijven toekijken, maar dient een actief deelgenoot te zijn van nieuwe ontwikkelingen.

Tegelijkertijd bepaalt het onderwijs, door de vorming van leerlingen en hun voorbereiding op de samenleving, hoe de samenleving er uit gaat zien. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op actief burgerschap, met oog voor de ander en waardering van onze democratie. Dit betekent een eigentijds en uitdagend onderwijsaanbod, waarbij ieder kind telt op basis van zijn of haar individuele kwaliteiten en mogelijkheden. Een school waarin we oog hebben voor elkaar, waarin leerlingen in een goede sfeer worden voorbereid op hun loopbaan en hun rol in de wereld. We zorgen ervoor dat het onderwijs past bij de maatschappelijke en politieke eisen, maar bieden tegelijkertijd ruimte aan individueel maatwerk. Dat kan niet zonder intensieve begeleiding van leerlingen, die we zo helpen de uitdaging van een uitzonderlijk grensverleggende persoonlijke groei aan te gaan, in een omgeving waar ze ertoe doen.

Uitzonderlijk grensverleggend

Het verschil tussen waar we nu staan en waar we naar toe willen, creëert creatieve spanning. Deze spanning is de aanjager voor de activiteiten van de komende jaren. De eerste stappen zijn al genomen, de stip aan de horizon is gezet, onze gezamenlijke ambities bepaald. Wij gaan de komende vijf jaar concreet aan de slag om de RSG toekomstbestendig te houden en nog mooier te maken. Een uitdagende zoek- en ontwikkeltocht.

Missie

De RSG N.O.-Veluwe werkt dagelijks actief en betrokken aan de kwaliteiten van haar leerlingen en medewerkers, onder het motto uitzonderlijk grensverleggend.

 • Uitzonderlijk wat betreft haar aanbod van atheneum tot en met de basisberoepsgerichte leerweg, maar ook via haar bijzondere aanbod, zoals de sportklassen binnen verschillende opleidingen, Cambridge Engels, het tweetalig atheneum en een passend onderwijsaanbod op maat.
 • Grensverleggend in haar verwachtingen van de kwaliteit van onze begeleiding en onderwijs, zodat onze leerlingen en medewerkers met de opgedane kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen de uitdagingen van de steeds veranderende omgeving met vertrouwen tegemoet kunnen en durven treden, om door te gaan waar anderen stoppen.
 • Actief en betrokken in alle vormen van samenwerking in en om de school.
Onze onderliggende waarden en identiteit
 • De vorming van de leerling en medewerker geeft ruimte aan zijn/haar individuele ontwikkeling van hoofd, hart en handen, binnen de ruimte van erkende ongelijkheid, maar altijd in coöperatie met de ander, op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Het is de taak van onze school jonge mensen op te leiden en te begeleiden tot onderzoekende, zelfstandige, (zelf)bewuste en verantwoordelijke medemensen.
 • De RSG N.O.-Veluwe is een openbare algemeen toegankelijke school, waar het ontwikkelen en slijpen aan je identiteit centraal staat. Een school van en voor de samenleving, die zich kenmerkt door een vriendelijke, ontspannen en rustige leer- en werkomgeving, waarin we elkaar ontmoeten, kennen en respecteren. 
De RSG is uitzonderlijk

Uitzonderlijk zijn we in ons brede aanbod voor onze leerlingen:

 • Alle bestaande niveaus van het voortgezet onderwijs worden aangeboden: atheneum, havo, mavo, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg.
 • Een speciaal aanbod voor specifieke doelgroepen: het tweetalig atheneum, Cambridge Engels voor havo, sportklassen havo/mavo en kader/basis, leerwegondersteuning voor leerlingen van het vmbo.
 • Individueel maatwerk op basis van interne differentiatie en handelingsgericht werken binnen al onze opleidingen.
 • Het vmbo-programma dienstverlening en producten, met de talentstromen techniek, recreatie & toerisme en zorg & welzijn.
 • Ruimte om extra aandacht te besteden aan de talenten van onze leerlingen op cultureel, creatief, sportief of technologisch gebied.

Wij vinden het essentieel om daar waar mogelijk bij te dragen aan de realisatie van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Daarmee kan de school een wezenlijke bijdrage leveren aan hun levensgeluk.

De RSG is grensverleggend

Wij laten leerlingen en medewerkers op zoek gaan naar hun zone van naaste ontwikkeling. Wij dagen hen uit te zoeken naar de grenzen van hun mogelijkheden en capaciteiten. Leerlingen kunnen vaak meer dan ze vermoeden. Daar komen ze niet achter zonder intensieve begeleiding en onderwijs op maat. Als wij op die manier leerlingen laten ervaren wat ze kunnen, heeft dat een sterk positief effect op hun welbevinden en zullen hun prestaties stijgen is onze verwachting. Zo blijken leerlingen steeds weer hun grenzen te kunnen verleggen. Voor de medewerkers van de school geldt in wezen hetzelfde. Dit betekent dat ons onderwijs steeds gedifferentieerder wordt. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en medewerkers en spreken dit ook naar hen toe uit.

Gerichte intensieve begeleiding om de drijfveren en kwaliteiten van onze leerlingen in beeld te brengen en te houden is hierbij onontbeerlijk. Daarbij zoomen we niet alleen in op wat iemand niet kan, maar zoeken naar wat hij of zij wel kan, uitgaande van zijn of haar kernkwaliteiten. Zo ontstaat een uitdagend en stimulerend onderwijsklimaat, waarin de leerlingen de ruimte krijgen om hun ontwikkelingsgrenzen te ontdekken en te verleggen.

De blik van de school richt zich ook buiten onze landsgrenzen. Internationale oriëntatie, verdieping en stage vormen een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. Natuurlijk geldt dat voor ons tweetalig atheneum, maar ook binnen de andere opleidingen leren wij leerlingen om letterlijk over de grenzen heen te kijken. Het is onze ambitie om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het leveren van een volwaardige en constructieve bijdrage aan de realisatie van een democratische wereld. Daarbij staan de vensters van de school open en richten we onze blik op onze steeds groter wordende omgeving.

De RSG is uitzonderlijk grensverleggend

De demografische ontwikkeling van de regio Epe/Heerde, waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, zal van invloed zijn op onze leerling-instroom en kan uiteindelijk invloed effect hebben op ons onderwijsaanbod. Daarom is het van belang dat de RSG zich onderscheidt in de lessen, de kwaliteit van de begeleiding en de erkenning van de talenten van onze leerlingen. Het is belangrijk de kwaliteit van de school goed voor het voetlicht te brengen. Uiteraard blijft het van belang te investeren in de kwaliteit van onze medewerkers.

Strategische en inhoudelijke samenwerkingsvormen op lokaal en regionaal niveau zullen worden gezocht om ons brede onderwijspalet blijvend te continueren. Dit kan betekenen dat we het bestaande durven los te laten bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en nieuwe samenwerking en zo ook onze grenzen te ontdekken en zo nodig te verleggen. Het ene moment vereist dit een snelle interventie, het andere moment vooral zorgvuldigheid in onze bewegingen en acties, waarbij we steeds onze route in het oog houden.

 Download hier het Strategisch Beleidsplan.