Veiligheid

Klachtenregeling

Meestal kunnen klachten in onderling overleg afgehandeld worden, eventueel na inschakeling van één van de vertrouwenspersonen.
Leerlingen (en ouders) die zich niet correct behandeld voelen, kunnen zich voor een oplossing wenden tot de mentor of teamleider. Wordt de kwestie niet naar tevredenheid afgehandeld dan kan dit worden voorgelegd aan de rector. Wanneer dat niet tot een oplossing leidt dan kan een formele klacht worden ingediend.
De school kent een aantal regelingen voor het behandelen van klachten (examenreglement, algemene klachtenregeling en de klachtenregeling voor ongewenste intimiteiten).

Interne aanspreekpunten en hulp bij klachten
Leerlingen en ouders kunnen in eerste instantie terecht bij de mentor of teamleider.
De school kent vertrouwenspersonen die als aanspreekpunt fungeren voor klachten die gaan over machtsmisbruik, seksuele intimidatie of pesten en ook wanneer er een verzoek om hulp is vanwege persoonlijke problemen.
De algemene werkwijze is dat eerst wordt nagegaan of er is geprobeerd de problemen op te lossen met de direct betrokkene en of de mentor of teamleider zijn ingeschakeld. Als er geen interne oplossing gevonden wordt, zou de klager een vertrouwenspersoon in de arm kunnen nemen. Afhankelijk van de ernst van de zaak kan de klacht alsnog intern worden afgehandeld, de klacht kan worden ingediend bij de rector of het schoolbestuur, bij de landelijke klachtencommissie of er kan aangifte worden gedaan bij politie/justitie.

Externe vertrouwenspersoon
Het zou kunnen zijn dat de klager geen contact wil opnemen met de interne vertrouwenspersonen of met bijv. een teamleider omdat zij onderdeel van de schoolorganisatie zijn.
Voor zo’n situatie kan de klager zich melden bij een externe vertrouwenspersoon.
De taak van de externe vertrouwenspersoon is gelijk aan die van de interne vertrouwenspersonen. Ook kan de vertrouwenspersoon aanbieden te bemiddelen als hij/zij denkt dat dit tot een oplossing kan leiden.
Het bestuur van de RSG N.O.-Veluwe en het bestuur van de Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs –Veluwse Onderwijs Groep hebben afgesproken dat zij voor elkaar de rol van externe vertrouwenspersoon invullen.

Contactgegevens
De interne vertrouwenspersonen van de RSG N.O.-Veluwe zijn:

Mevr. G. van Diepen
Mevr. K.Kleinsmit
Dhr. M. Meijnen

De externe vertrouwenspersoon voor de RSG N.O.-Veluwe is te bereiken via het
secretariaat van de Veluwse Onderwijsgroep
Hoenderparkweg 61
7335 GR  Apeldoorn 
telefoon: 055 - 577 97 99  
secretariaat@veluwseonderwijsgroep.nl