Veiligheid

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u ontevreden bent of een klacht heeft over een bepaalde gang van zaken of een beslissing op school. De te volgen routes en de contactgegevens bij klachten of ongewenst gedrag zijn voor u overzichtelijk samengevat in een 'routekaart'. Onze uitgebreide klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Voor advies of ondersteuning in het traject kunt u terecht bij onze vertrouwenspersonen of bij ons Servicepunt klachten en bezwaren. Onze interne vertrouwenspersonen zijn mevrouw A. Visser en de heer M. Meijnen. Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw Y. Kamsma (IJsselgroep, telefoon 088 - 0931888). 

Naast de klachtenregeling beschikt de RSG over een klokkenluidersregeling. (blz. 38 van het handboek Van ongemak naar oordeel). De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand beschrijft de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. Er is sprake van een misstand als het maatschappelijk belang in het geding is. De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten.