Ondersteuning op de RSG

Geen enkele leerling is hetzelfde en daarom is het belangrijk dat we blijven kijken naar de behoeften van iedere leerling. Verschillen zijn voor ons vanzelfsprekend en daar hoort passende ondersteuning bij. Sommige leerlingen kunnen zonder, sommige leerlingen hebben wat extra aandacht nodig. Dat is normaal en daar hebben we onze school op ingericht.

Ons ondersteuningsteam is verantwoordlijk voor de ondersteuning van leerlingen en coaches.  Dat kan bijvoorbeeld gaan om een leerling met een leervraag, faalangst, een ontwikkelingsstoornis, een chronische ziekte of om een leerling met sociaal- emotionele problematiek. Samen met ouders en leerlingen zoeken we naar passende oplossingen binnen én buiten school.

Pluspunt

Het Pluspunt biedt ondersteuning bij uitdagingen die het volgen van onderwijs en het ontwikkelen van leerlingen in de weg kunnen staan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om leren, gedrag, welbevinden of de thuissituatie. Het doel is om met passende begeleiding het ontwikkelen van kwaliteiten en talenten weer en/of beter mogelijk te maken. Samen wordt gekeken naar wat nodig is.

Onze ondersteuning

Expertteam Pluspunt

Het expertiseteam van het Pluspunt is verantwoordelijk voor de speciale begeleiding bij leerlingen. Het team draagt zorg voor het afstemmen van procedures/werkwijzen, controle op de uitvoering van afspraken en het onderhouden van contacten met externe partijen. Het team bestaat uit een ondersteuningscoördinator, rekencoördinator, taal- en dyslexiecoach, begeleider, autismespecialist en onderwijsondersteuner huiswerk.

Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding

We bieden specifieke hulp aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Zo zorgen we ervoor dat iedereen goed meekomt met het onderwijsprogramma. Daarnaast bestaat voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie de mogelijkheid faciliteiten te krijgen bij de lesactiviteit en bij examens.

De dyslexiecoach is:

  • Mevrouw B. van Lohuizen,

De dyscalculiecoach is:

  • De heer E. van de Wetering,

Interne begeleiding

Een leerling kan in zijn schooltijd tegen verschillende problemen aanlopen. Denk aan moeite met plannen en organiseren, sociale of mentale uitdagingen. Soms gaat de hulpvraag verder dan de coach kan bieden. Dan komt het ondersteuningsteam in beeld.Samen met de coach, ouders en leerling wordt gekeken welke behoefte of hulpvraag de leerling heeft. Het ondersteuningsteam denkt mee in oplossingen, adviseert welke hulp passend kan zijn (binnen én buiten school) en biedt waar nodig ondersteuningsgesprekken. De coach blijft de spil in deze samenwerking en blijft voor ouders het aanspreekpunt.

Administratief medewerker

Naast de begeleiding is er een administratief medewerker die de administratieve zaken regelt rondom dyslexie, dyscalculie en bij leerlingen die ondersteuning krijgen van het ondersteuningsteam. Denk hierbij aan het voorbereiden van de toetsweek en examens voor leerlingen met recht op ICT-faciliteiten (een laptop om op te typen of voor te lezen), regelen van absentie voor de leerlingen die bij Geen Punt zitten en het uitgeven van dyscalculie-, dyslexie- en Geen Punt-passen.

Externe hulp

Naast de interne begeleiding, zijn er ook verschillende externe instanties betrokken bij de RSG. Dit zijn bijvoorbeeld: de GGD (jeugdarts), CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin en schoolmaatschappelijk werker), de Leerplichtambtenaar, Tactus verslavingszorg, de jeugdagent of ambulante ondersteuning op verschillende gebieden. Zij kunnen op aanvraag meekijken bij verschillende problematieken, dit gaat altijd in samenspraak met de ouder. Via het CJG kan zo nodig verdere ondersteuning worden ingezet.

Vragen over ondersteuning?
Neem gerust contact op met één van onze collega’s!

Dhr. R. Monsma

Teamleider ondersteuning

Dhr. R van de Steeg

Ondersteuningscoördinator

Dhr. E. van de Wetering

Vertrouwenspersoon en rekencoördinator

Mw. B. van Lohuizen

Taal- en dyslexiecoach

Mw. G. Dooijeweerd

Begeleider vanuit het Pluspunt

Dhr. B. van Putten

Onderwijsondersteuner huiswerk

Mw. C. Jansen

Autismespecialist