Medezeggenschapsraad

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders, personeel en leerlingen belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het beleid van de school kunnen bespreken. Het bestuur en de directie hechten grote waarde aan een goed functionerende raad, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de directie moet nemen. Wij hebben een medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd. Elke geleding heeft via de MR invloed op het beleid van de school en is zo gesprekspartner van de directie. 

Samenstelling MR

Geleding personeel:

Geleding ouders:

Geleding leerlingen:

Vergaderingen en agenda

De voltallige MR vergadert circa zes maal per jaar. De directie treedt dan regelmatig op als gesprekspartner van de MR. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De agenda voor de MR-vergadering kunt u opvragen bij de voorzitter van de MR.

Downloads MR