Verantwoording

Het voortgezet onderwijs kent, net als in de meeste andere sectoren, een code voor good governance ofwel ‘goed onderwijsbestuur’. Deze code gaat over de wijze waarop de leden van de VO-raad invulling wensen te geven aan het bestuur van hun instellingen.

Als lid van de VO-raad houdt de RSG zich aan de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’. Deze code is een aanvulling op de geldende wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs en vormt de basis voor het realiseren van goed bestuur met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

In navolging van deze code publiceren wij de volgende documenten:

  1. Jaarverslagen
  2. Afschrift statuten Stichting Aurora Onderwijsgroep
  3. Managementstatuten
  4. Klachtenregeling
  5. Klokkenluidersregeling
  6. Integriteitscode
  7. Statuten stichtingen Aurora Onderwijsgroep

Toelichting punten 7 en 8
In elke organisatie kunnen incidenten voorkomen. Als zo’n incident grote of maatschappelijke gevolgen heeft, is er sprake van een misstand. De RSG heeft een Klokkenluidersregeling (7) die bedoeld is om (dreigende) misstanden of vermoedens van (dreigende) misstanden te melden. Het gaat dan om gevaarlijke, immorele of illegale praktijken die onder verantwoordelijkheid van de werkgever plaatsvinden, en waarbij altijd het maatschappelijk belang in het geding is. De Klokkenluidersregeling geldt ook voor het melden van integriteitsschendingen: incidenten waarbij personen de normen en waarden van onze organisatie schenden en zich niet houden aan de integriteitscode (8) waarin onze normen en waarden zijn beschreven. Het verschil tussen integriteitsschendingen en misstanden is, dat bij integriteitsschendingen het maatschappelijk belang (nog) niet in het geding is, terwijl dit bij misstanden altijd het geval is.De Klokkenluidersregeling is echter niet bedoeld voor persoonlijke klachten of persoonlijk gewin, of voor klachten die vallen onder de Klachtenregeling (6) of de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen. Voor meer informatie over het indienen van klachten, het melden van (dreigende) misstanden of integriteitsschendingen verwijzen wij naar de Klachtenregeling, Klokkenluidersregeling en Integriteitscode. 

Kwaliteit
Bij de RSG staat kwaliteit hoog op de agenda. Kwaliteit van scholen wordt op verschillende manieren in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt. De RSG zet bijvoorbeeld jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder medewerkers, leerlingen en ouders. De belangrijkste verbeterpunten worden opgenomen in de plannen voor het volgende schooljaar met als doel ook op dat onderdeel een kwaliteitsslag te maken. Daarnaast verwerkt de onderwijsinspectie resultaten van scholen zoals examencijfers en in-/door-/uitstroomcijfers tot overzichtelijke gehelen.

Door zowel toekomstige medewerkers als ouders wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheden om resultaten van scholen met elkaar te vergelijken. Voordat een definitieve schoolkeuze wordt gemaakt, willen ouders en toekomstige leerlingen een evenwichtig beeld van de school hebben. Op de site van Vensters voor Verantwoording is te zien hoe het staat met de kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs. Bent u benieuwd naar onze resultaten, kijk dan hier.